Mr. Chikao Otsuka. Thank you …

Jun’ichi Kanemaru on Twitter:

Mr. Chikao Otsuka.

Thank you.

Please be in peace.